Gladers Förskola har ca 23 barn och 4 heltidspersonal.

Förskolan ska ge fantasin och leken en central plats. Vi ska ha gott om utrymme och material som lockar till lustfyllda lekar.
Förskolan delar in barnen i olika mindre grupper. Barnen väljer sina respektive gruppnamn vid terminens start. De äldsta barnen som går sista terminen inför skolstart kallas ”Upptäckarna”. Barnen har inflytande in den dagliga verksamheten.